Αφοι Σελλα Ξ.Τ.Α.Ε.| ΑΦΜ 094104163 | Α ΔΟΥ Κερκυρας | Τηλ 2663095285/6

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | 27η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) | ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12781/92/Β/86/166 | ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1122416033000  
[ PDF ]  
                     
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011   ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
  Αξία Κτήσης Αποσβεσμένη Αξία Αναπόσβεστος Αξία Αξία Κτήσης Αποσβεσμένη Αξία Αναπόσβεστος Αξία     ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ               A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
4 Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως 1.648,02 1.648,02 0,00 1.648,02 1.648,02 0,00   I Κεφάλαιο Mετοχικό    
Σύνολο Εξόδων Εγκ/σης 1.648,02 1.648,02 0,00 1.648,02 1.648,02 0,00   1 51966 Μετοχές Των 7,00 Έκαστη 363.762,00 363.762,00
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               Σύνολο 363.762,00 363.762,00
II Ενσώματες Ακινητοποιήσεις               ΙΙΙ Διαφορές Αν/γής - Επιχ/σεις Επενδύσεων    
1 Γήπεδα - Οικόπεδα 238.777,45 0,00 238.777,45 238.777,45 0,00 238.777,45   2 Διαφορές Από Αν/γη Αξίας Λοιπών Περ.Στοιχ 7,06 7,06
3 Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα 842.503,09 842.503,08 0,01 842.503,09 842.503,08 0,01   Σύνολο Διαφ.Αναπρ/γης 7,06 7,06
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 231.633,72 220.698,52 10.935,20 228.856,94 215.786,65 13.070,29   V Αποτελέσματα σε Νέο    
Σύνολο Ενσωμάτων Ακιν/σεων (ΓΙΙ) 1.312.914,26 1.063.201,60 249.712,66 1.310.137,48 1.058.289,73 251.847,75   Υπόλοιπο Ζημιών Νέο -232.595,62 -234.667,96
III Συμ/χές & Λ.Μακρ/μες απαιτήσεις               Σύνολο Αποτελεσμάτων σε Νέο -232.595,62 -234.667,96
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις     2.289,07     2.289,07        
Σύνολο Συμ/χών & Λ.Μακρ/μων Απαιτήσεων     2.289,07     2.289,07   ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙI+AV) 131.173,44 129.101,10
                     
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙI +ΓIΙΙ)     252.001,73     254.136,82   Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Ι Αποθέματα               2 Δάνεια Τραπεζών 703.260,86 763.850,73
4 Πρώτες & Βοηθ.Υλες     487,83     694,47     703.260,86 763.850,73
Σύνολο Αποθεμάτων     487,83     694,47   II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
ΙΙ Απαιτήσεις               1 Προμηθευτές 27.352,59 25.396,13
1 Πελάτες     388.596,00     308.596,00   3 Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχ. Υποχρεώσεων 177,84 177,84
11 Χρεώστες Διάφοροι     26,41     602,42   5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 47.206,94 46.671,10
Σύνολο Απαιτήσεων     388.622,41     309.198,42   6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.767,78 3.569,27
ΙV Χρηματικά Διαθέσιμα               Σύνολο Βραχ. Υποχρεώσεων 76.505,15 75.814,34
1 Ταμείο     269.304,47     404.660,17        
3 Καταθέσεις Όψεως     523,01     76,29        
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων     269.827,48     404.736,46        
                     
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)     658.937,72     714.629,35   ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 779.766,01 839.665,07
                     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)     910.939,45     968.766,17   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 910.939,45 968.766,17
                     
                     
                     
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ         ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
  ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011         ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011
Ι Aποτελέσματα Εκμετάλλευσης               Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη - Ζημίες)Χρήσης 2.375,97 4.940,24
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 107.164,29   132.534,18         Υπόλοιπο Αποτ/των Πρ. Χρήσεων -234.667,96 -238.259,25
Μείον Κόστος Πωλήσεων 75.594,58   98.438,30         ΣΥΝΟΛΟ -232.291,99 -233.319,01
Μικτά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) Εκμετ/σης   31.569,71   34.095,88       ΜΕΙΟΝ: 2.Λοιποί Μη Ενσ. Στο Λειτ.    
ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα 28928,60   28681,60         Κόστος Φόροι 303,63 1.348,95
Ολικά Αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) Εκμ/σης   2.641,11   5.414,28       ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ -232.595,62 -234.667,96
ΙΙ Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτ/τα                    
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 0,81   0,04              
Μείον               Κέρκυρα, 01 Απριλίου 2013    
1 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 265,95 -265,14 474,08 -474,04            
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα   2.375,97   4.940,24       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Mείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων 4.911,87   4.389,59         ΣΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΣΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Μείον οι Απ' Αυτές Ενσωματωμένες στο Λειτ.Κόστος 4.911,87 0,00 4.389,59 0,00            
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ   2.375,97   4.940,24       ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
                ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Ο.Ε.  
                ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ  
                Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 80128 Α' ΤΑΞΗΣ  
                   
                   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012)  
                 
Χ Ρ Ε Ω Σ Η           Π Ι Σ T Ω Σ Η    
  ΠΟΣΑ Κλειομένης Της Χρήσης 2012 ΠΟΣΑ Προηγουμένης Χρήσης 2011     ΠΟΣΑ Κλειομένης Της Χρήσης 2012 ΠΟΣΑ Προηγουμένης Χρήσης 2011
1 Αποθέματα Εναρξης           1 Πωλήσεις    
2 Πρώτες & Βοηθ.Υλες 694,47   3.453,44     Πωλήσεις Ποιόντων 33.528,35 54.085,65
2 Αγορές Χρήσεως           Πωλήσεις Υπηρεσιών 73.635,94 78.448,53
2 Πρώτες & Βοηθ.Υλες 27.359,81   24.090,25     Σύνολο 107.164,29 132.534,18
Σύνολο Αρχικών Αποθ.& Αγορών   28.054,28   27.543,69        
3 ΜΕΙΟΝ
Αποθέματα Τέλους Χρήσης
               
2 Πρώτες & Βοηθ.Υλες 487,83   694,47          
Αγορές & Διαφορά Αποθεμάτων   27.566,45   26.849,22        
4 Οργανικά Εξοδα                
Αμοιβές & Εξοδα Προσωπικού 11.710,28   32.580,69          
Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων 0,00   2.211,38          
Παροχές Τρίτων 20.927,65   26.033,24          
Φόροι - Τέλη 3.308,31   368,79          
Διάφορα Εξοδα 7.170,02   6.005,39          
Τόκοι & Συναφή ΄Εξοδα 28.928,60   28.681,60          
Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων 4.911,87 76.956,73 4.389,59 100.270,68        
Σύνολικο Κόστος   104.523,18   127.119,90        
Κέρδη Εκμετάλλευσης   2.641,11   5.414,28   Ζημίες Εκμετάλλευσης 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   107.164,29   132.534,18   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 107.164,29 132.534,18